نحوه تماس با ما

دکتر مصطفی ابراهیمی

ریاست پژوهشکده و مدیر اندیشکده راهبردی پیشران هسته ای

دکتر زینب موحدی منفرد

قائم مقام پژوهشکده

دکتر فرشاد پازوکی

اندیشکده راهبردی هوانوردی عمومی

دکتر مژگان هدایت نژاد

مرکز تحقیقات امنیت غذایی

دکتر سعید جمالپور

مرکز تحقیقات مهندسی و فناوری ها نوین

سید محمد جواد رضوی

اندیشکده راهبردی تجارت